Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Informații generale

Adunarea generală extraordinară, 19.04.2023, Giarmata
DISPOZIȚIA NR. 4 din 14.04.2023 privind convocarea Adunării Generale al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în ședință extraordinară
Proiect de HOTĂRÂRE NR. 2 din 19 aprilie 2023 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2022 ale Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România
Proiect de HOTĂRÂRE NR. 3 din 19 aprilie 2023 pentru aprobarea solicitării Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România către Compania Națională de Investiții C.N.I. – S.A. privind includerea în Programul național de construcții de interes public și social a obiectivului de investiții „ Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile comune membre ale Filialei Județene Timiș a A.Co.R.”
Proiect de HOTĂRÂREA NR. din 19 aprilie 2023 privind predarea amplasamentului „Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile comune membre ale Filialei Județene Timiș a A.Co.R.” către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții C.N.I. – S.A.
Proiect de HOTĂRÂRE NR. 5 din 19 aprilie 2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile comune membre ale Filialei Județene Timiș a A.Co.R.
 
Proces verbal
privind rezultatul selectării dosarelor de înscriere la concursul de recrutare a auditorilor interni
 
ANUNȚ
Filiala Judeţeană Timiș a Asociaţiei Comunelor din România organizează concurs pentru ocuparea a
 • 3 posturi auditor intern în sectorul public – IA (vechime minimă în specialitatea studiilor 6 ani) – studii economice;
 • 2 posturi auditor intern în sectorul public – I (vechime minimă în specialitatea studiilor 3 ani) – studii economice;
 • 1 post auditor intern în sectorul public – II (vechime minim în specialitatea studiilor 1 an) – studii economice;
cod COR 241306.
Probele stabilite pentru, condițiile de desfășurare a concursului, condițiile generale de participare, condițiile specifice pentru ocupare postului, cerințele specifice, actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, informațiile privind postul, atribuțiile postului, Tematica și Bibliografia sunt publicate pe pagina de internet a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, www.acortimis.ro. (CLICK AICI!)
Detaliile complete privind regulamentul concursului, condițiile de înscriere, actele necesare înscrierii, obținerea avizului directorului structurii de audit public intern, condițiile generale și specifice postului, tematica, bibliografia sau orice altă informație cu privire la postul scos la concurs,  pot fi cunoscute la sediul secundar al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, situat în Moșnița Nouă, strada Principală nr. 95.
Depunerea dosarelor – până la data de 10 martie 2023, ora 12:00;
 
 
Adunarea generală extraordinară, 13.12.2022, Pădureni
DISPOZIȚIA NR. 16/29.12.2022 privind convocarea Adunării Generale al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în ședință ordinară
DISPOZIȚIA NR. 17/6.12.2022 privind revocarea Dispoziției nr. 16/29.11.2022 și reconvocarea Adunării Generale al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în ședință extraordinară
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/13 12.2022 privind predarea amplasamentului „Centru pentru perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile comune membre ale Filialei Județene Timiș a A.Co.R.” către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin Compania Națională de Investiții
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/13.12.2022 privind aprobarea planului multianual de audit public intern
aferent perioadei 2023-2026
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7/13.12.2022 privind aprobarea planului anual de audit public intern
aferent anului 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8/13.12.2022 privind aprobarea cuantumului cotei adiționale a cotizației pe anul 2023
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9/13.12.2022 privind modificarea contribuțiilor privind activitățile de audit public intern, urbanism și amenajarea teritoriului și achiziții publice
Ierarhia filialelor județene la indicatorul plata cotizației anuale pentru anul 2022 (ierarhia este stabilită pe baza raportului dintre numărul comunelor cotizante la data de 05.12.2022 și numărul total al comunelor din județ)
SITUAȚIA PLĂȚII COTIZAȚIILOR ȘI A CONTRIBUȚIEI PENTRU CASA COMUNELOR - A.Co.R. - BUCUREȘTI (13.12.2022)
SITUAȚIA CENTRALIZATOARE A ACHITĂRII COTIZAȚIEI SUPLIMENTARE la 13.12.2022

 

ANUNȚ
 
Filiala Judeţeană Timiș a Asociaţiei Comunelor din România organizează concurs pentru ocuparea a
 • 3 posturi auditor intern în sectorul public – IA (vechime minimă în specialitatea studiilor 6 ani) – studii economice – pentru Județul Timiș;
 • 2 posturi auditor intern în sectorul public – I (vechime minimă în specialitatea studiilor 3 ani) – studii economice – pentru Județul Timiș;
 • 1 post auditor intern în sectorul public – II (vechime minim în specialitatea studiilor 1 an) – studii economice – pentru Județul Timiș;
 • 1 post auditor intern în sectorul public – IA (vechime minimă în specialitatea studiilor 6 ani) – studii economice – pentru Județul Arad;
Probele stabilite pentru, condițiile de desfășurare a concursului, condițiile generale de participare, condițiile specifice pentru ocupare postului, cerințele specifice, actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, informațiile privind postul, atribuțiile postului, Tematica și Bibliografia sunt publicate pe pagina de internet a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, clik aici
Detaliile complete privind regulamentul concursului, condițiile de înscriere, actele necesare înscrierii, obținerea avizului șefului structurii de audit public intern, condițiile generale și specifice postului, tematica, bibliografia sau orice altă informație cu privire la postul scos la concurs, pot fi cunoscute la sediul secundar al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, situat în Moșnița Nouă, strada Principală nr. 95.
Pentru alte informații, persoana de contact: Simona VUCEA, tel. 0371367125.
DISPOZIȚIA NR. 10
din 18 august 2021
privind convocarea Consiliului director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România în ședință extraordinară

COMUNICAT

Consiliul Director al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, întrunit în ședință extraordinară prin videoconferință, în data de 5 mai a.c., a analizat solicitările transmise de Inspectoratul Școlar Județean Timiș (nr. 2969/29.04.2020) și de Instituția Prefectului Județului Timiș (nr. 3998/30.04.2020), făcute în baza Ordinul nr. 4135/2020 privind aprobarea Instrucțiunii pentru crearea și/sau întărirea capacității sistemului de învățământ preuniversitar prin învățare on-line emis de Ministerul Educației și Cercetării.

Suntem pe deplin conștienți de importanța educației, dreptul la învățătură fiind un drept fundamental, iar Constituția României garantează acest lucru la art. 32, care stipulează că acest drept este asigurat prin învățământul general obligatoriu, prin învățământul superior, precum și prin alte forme de instrucție și de perfecționare, învățământul de stat fiind gratuit, potrivit legii.
Totuși, nu putem să ne arogăm atribuții care sunt de competența exclusivă a altor instituții publice. Este de competența Ministerului Educației și Cercetării să asigure suportul didactic pentru desfășurarea cursurilor așa cum este și în cazul manualelor școlare. A se vedea în acest sens și prevederile art. 94 alin. (2) lit. f), i) s) și t) din Legea educației naționale nr. 1/2011:
„(2) Ministerul Educației și Cercetării exercită, în domeniul învățământului preuniversitar, următoarele atribuții:
f) elaborează, evaluează, aprobă și achiziționează, după caz, manualele școlare și asigură finanțarea conform legii și, în acest sens, este singura autoritate cu competențe în domeniu;
i) asigură omologarea mijloacelor de învățământ;
s) elaborează metodologii și regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaționale naționale;
t) construiește și asigură funcționarea optimă a Platformei școlare de e-learning, precum și a Bibliotecii Școlare Virtuale;”
Mai mult, trebuie avute în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare:
„Art. 5. - Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educației și Cercetării, pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice.”
Dacă Ministerul Educației dorește să delege aceste competențe către administrația publică locală, atunci trebuie să respecte și să aplice prevederile art. 76 și 79 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
„Art. 76. - Principiile pe baza cărora se desfășoară procesul de descentralizare sunt următoarele:
a) principiul subsidiarității, care constă în exercitarea competențelor de către autoritatea administrației publice locale situată la nivelul administrativ cel mai apropiat de cetățean și care dispune de capacitate administrativă necesară;
b) principiul asigurării resurselor corespunzătoare competențelor transferate; [...]
„Art. 79. - (1) Transferul de competențe, precum și exercitarea acestora se fac concomitent cu asigurarea tuturor resurselor necesare.
(2) Finanțarea competențelor delegate este asigurată în totalitate de către administrația publică centrală. Competențele delegate sunt exercitate de către autoritățile administrației publice locale sau de către alte instituții publice locale, în numele unei autorități a administrației publice centrale, în limitele stabilite de către aceasta.”
Dorim ca toți elevii din unitățile administrativ-teritoriale să beneficieze de educație, dar uneori instituții ale statului de la nivel central împing spre administrația publică locală sarcini, fără a asigura și resursele materiale necesare.
Prin urmare, solicitarea de a asigura elevilor și profesorilor tablete sau laptopuri, acces la internet și măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal, incubă resurse financiare pe care cele mai multe unități administrativ-teritoriale nu le pot asigura, în primul rând, din cauza bugetelor mici, în al doilea rând, din cauza încasărilor reduse datorită prelungirii termenelor pentru plata impozitelor și taxelor locale, iar în al treilea rând, din cauza multor cheltuieli efectuate în vederea combaterii pandemiei cu Coronavirus-19 - echipamente, dezinfecții, ajutoare pentru persoanele defavorizate etc.
În consecință, rugăm Ministerului Educației și Cercetării să respecte obligațiile care îi revin conform legii.
Acest comunicat va fi transmis la:
 • Asociația Comunelor din România
 • Ministerul Educației și Cercetării
 • Instituția Prefectului - Județul Timiș
 • Inspectoratul Școlar Județean Timiș
 • Membrilor Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România
 • Mass-media

 

Casa Comunelor din judeţul Timiş

Joi, 27 februarie, la Adunarea generală extraordinară a Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, se va semna un document ce va fi zidit la temelia Casei Comunelor din Județul Timiș, prima din România. (pag.1, pag. 2, pag. 3, pag. 4)

ANUNȚ

 
Filiala Judeţeană Timiș a Asociaţiei Comunelor din România organizează concurs pentru ocuparea a
 • 2 posturi 
 • auditor intern în sectorul public – I
 • A (vechime minimă în specialitatea studiilor 6 ani) – studii economice;
 • 2 posturi auditor intern în sectorul public – I (vechime minimă în specialitatea studiilor 3 ani) – studii economice;
 • 2 posturi auditor intern în sectorul public – II (vechime minim în specialitatea studiilor 1 an) – studii economice;
 
 
Probele stabilite pentru, condițiile de desfășurare a concursului, condițiile generale de participare, condițiile specifice pentru ocupare postului, cerințele specifice, actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, informațiile privind postul, atribuțiile postului, Tematica și Bibliografia sunt publicate pe pagina de internet a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, www.acortimis.ro. (click aici)
Detaliile complete privind regulamentul concursului, condițiile de înscriere, actele necesare înscrierii, obținerea avizului șefului structurii de audit public intern, condițiile generale și specifice postului, tematica, bibliografia sau orice altă informație cu privire la postul scos la concurs,  pot fi cunoscute la sediul secundar al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, situat în Moșnița Nouă, strada Principală nr. 95.
Pentru alte informații, persoana de contact : Simona VUCEA, tel. 0371367125.

CASA COMUNELOR DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Joi, 19 decembrie a.c., la sediul din Moșnița Nouă, domnul președinte Ionel CURUȚI a semnat, împreună cu domnul Mihai ELEKEȘ, administratorul firmei câștigătoare a licitației, contractul de execuție al Casei Comunelor din județul Timiș (Centrul pentru perfecționarea aleșilor locali și angajaților din primăriile membre ale Filialei Județene Timiș a A.Co.R.). Contractul este în valoare de 3. 409.659,66 lei fără TVA și se va derula pe o perioadă de trei ani.

 

OUG 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV - FORMAT PDF

 OUG 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV - FORMAT WORD

 

ANUNȚ

Filiala Judeţeană Timiș a Asociaţiei Comunelor din România organizează concurs pentru ocuparea a

 • 2 posturi auditor intern în sectorul public – IA (vechime minimă în specialitatea studiilor 6 ani) – studii economice;
 • 1 posturi auditor intern în sectorul public – I (vechime minimă în specialitatea studiilor 3 ani) – studii economice;
 • 1 posturi auditor intern în sectorul public – II (vechime minim în specialitatea studiilor 1 an) – studii economice;

    Probele stabilite pentru, condițiile de desfășurare a concursului, condițiile generale de participare, condițiile specifice pentru ocupare postului, cerințele specifice, actele necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere, informațiile privind postul, atribuțiile postului, Tematica și Bibliografia sunt publicate pe pagina de internet a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, www.acortimis.ro.

      Detaliile complete privind regulamentul concursului, condițiile de înscriere, actele necesare înscrierii, obținerea avizului șefului structurii de audit public intern, condițiile generale și specifice postului, tematica, bibliografia sau orice altă informație cu privire la postul scos la concurs,  pot fi cunoscute la sediul secundar al Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, situat în Moșnița Nouă, strada Principală nr. 95 sau dând click aici.

Pentru alte informații, persoana de contact : Simona VUCEA, tel. 0371367125.

_______________________________________________________

Adunarea generală a Filialei Timiș a ACoR, întrunită în sesiune extraordinară la 21 noiembrie 2018 în Timișoara a adoptat, spre cinstirea înaintașilor și cu dragoste pentru frații români de dincolo de fruntariile actuale ale țării, o

 DECLARAȚIE DE UNIRE

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

DISPOZIȚIA NR. 14/ 25.01.2018 pentru convoacarea Adunării generale a Filialei județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în sesiune extraordinară, în data de 30 ianuarie a.c., ora 11.00,în Sala Revoluției de la 1989 din Palatul Administrativ al județului Timiș

Raport de activitate al preşedintelui

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membrii Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România deplâng trecerea în neființă a fostului primar al comunei Curtea, Ioan Unguraș.

Înmormântarea va avea loc miercuri, 24 ianuarie, ora 13:00, în localitatea Curtea.

Dumnezeu  să-l odihnească în pace!

Sincere condoleanțe familiei îndurerate!

 

O întâlnire fructuoasă

Joi, 28 septembrie a.c., la Mănăștiur a avut loc adunarea generală extraordinară a Flialei județene Timiș a A.Co.R. Au participat, în calitate de invitați, prefectul județului, doamna Eva-Georgeta ANDREAȘ, președintele Consiliului județean Timiș, domnul Călin-Ionel DOBRA, inspectorul șef adjunct al inspectoratului teritorial de muncă Timiș, doamna Ileana TOMOIAGA, inspectorul școlar general, dna Aura Codruța DANIELESCU,  șeful Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, dl cms șef de poliție Alin PETECEL, directorul executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş, dl Mihai CEPEHA, directorul Direcţiei Silvice Timiş, dl Nicușor ȚÎȚU, directorul executiv adjunct al APIA Timiş , dl Nicolae Dan MICLUŢĂ, directorul executiv al Direcției Sanitar Veterinar și pentru Siguranță Alimentară, dl Adrian Radu POPA, deputații Bianca GAVRILIȚĂ, Adrian PAU, Matei SUCIU, senatorul  Eugen DOGARIU și mulți alții. 

A fost un prilej foarte bun de comunicare între reprezentanții instituțiilor publice enumerate și primarii din județ, iar schimbul de informații și opinii s-a dovedit foarte fructuos.  

REZULTATUL PROBEI SCRISE LA CONCURSUL DIN 24 APRILIE 2017

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU CONCURSUL DIN 24-28 APRILIE 2017

 

 

 
ÎNTÂLNIRE DE LUCRU A MEMBRILOR FILIALEI JUDEȚENE TIMIȘ A A.Co.R
Luni, 13 martie a.c., în sala multifuncțională a Consiliului județean Timiș, a avut loc o întâlnire a membrilor filialei județene Timiș a Asociației comunelor din România cu reprezentanții Centrului Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 5 Vest TIMIŞOARA și ai Ministerului de finanțe.
Evenimentul a fost inițiat de președintele Consiliului județean Timiș, Călin Ionel DOBRA, și de președintele filialei, Ionel CURUȚI.
Cuvântul de bun venit a fost rostit de gazda manifestării, domnul  Călin Ionel DOBRA, care a îndemnat participanții să pregătească și să depună cât mai multe proiecte pe axele deschise și pe cele care se vor deschide în următoarea lună.
Tot dânsul a propus participanților un moment de reculegere în memoria lui Iacob Slavoliub, decedat în această lună, în timp ce îndeplinea funcția de primar al comunei Denta.
Delegația CRFIR 5 Vest Timișoara, condusă de domnul director general adjunct Iulian BUCĂTARU, a prezentat ultimele noutăți apărute în programele de finanțare europeană gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) și a răspuns cu foarte mare promptitudine îndrebărilor puse de primarii prezenți la întâlnire.
Domnul Constantin COJOCARU, consultant de risc și analiză a UAT a prezentat oportunitățile de a obține credite la costuri minimale de către comune și a răspuns întrebărilor legate de acest domeniu.
La final, domnul Ionel CURUȚI a prezentat minuta întâlnirii pe care președintele A.Co.R. și președinții filialelor județene au avut-o la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) în 7 martie ac. Din partea MDRAPFE a fost prezentă doamna Sevil SHHAIDEH, viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,  din parte MADR domnul Petre DAEA, Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, doamna Florentina TUDOR, director general AM PNDR și  domnul Adrian - Ionuț CHESNOIU, director general AFIR.
 
 
 
A XX-a sesiune a Adunării generale a Asociației comunelor din România
19 - 22 februarie a.c. - București
Filiala Județeană Timiș a avut cea mai mare delegație dintre toate structurile județena ale A.Co.R. 
Primarul comunei Bara, Ioan LĂZĂRESCU, a obținut trofeul „PRIMAR DE ȘAPTE STELE” pentru cele șapte mandate de primar, iar primarul comunei Pietroasa, Ioan SIMOC, trofeul „PRIMAR DE ȘASE STELE”. Președintele executiv al filialei, Ioan SORINCĂU, a fost distins cu ORDINUL DE MERIT „CORNELIU LEU” pentru activitatea la nivel local și național în cadrul A.Co.R.
Toți participanții au fost recompensați cu trofeul aniversar „A.Co.R. - 20 de ani”
La Palatul Parlamentului, împreună cu prim-ministrul Sorin Mihai GRINDEANU
 
Ioan LĂZĂRESCU (primul din dreapta)
Delegația Filialei județene Timiș
Ioan SIMOC                                                       Ioan SORINCĂU
 
ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR, 2 februarie 2017
 
ȘEDINȚA CONSILIULUI DIRECTOR, 5 decembrie 2016
 
 
CURS DE PERFECȚIONARE PE TEME DE SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL (SCIM) ȘI AUDIT PUBLIC INTERN
În zilele de 11 și 12 noiembrie a.c. se desfășoară la Căminul cultural din Urseni, comuna Moșnița Nouă, un interesant curs de perfecționare în domeniile SCIM și audit public intern, organizat de firma BEST KOMPETENT SRL, în colaborare cu Filiala județeană Timiș a Asociației Comunelor din România și cu sprijinul Primăriei comunei Moșnița Nouă. Lector este domnul prof. universitar Marcel GHIȚĂ. Participă auditorii publici interni din cadrul filialei, primari, secretari de comună, dar și specialiști din instituții și intreprinderi publice din județ.
 
ȘEDINȚĂ A CONSILIULUI DIRECTOR
În 4 noiembrie 2016, a avut loc ședința Consiliului director al Filialei județene Timiș a Asociației Comunelor  din România. Sub conducerea președintelui filialei, Ionel CURUȚI, au fost discutate mai multe aspecte legate de funcționarea filialei, dar și chestiuni care afectează funcționarea primăriilor de comune. Membrii consiliului director și-au împărțit între ei comunele cu care vor ține o legătură cât mai strânsă, au stabilit un grafic al ședințelor viitoare și vor propune conducerii ACOR convocarea unei Adunări generale extraordinare, în care să se discute problemele stringente ale asociației și, mai ales, problemele legate de funcționarea primăriilor de comună.

DISPOZIŢIA NR. 42 din 15 septembrie 2016

pentru modificarea Dispoziției nr. 37 din 31 august 2016 privind convocarea Adunării generale extraordinare a Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România pentru alegerea Consiliului director și a cenzorului acesteia

 

 

 

 

 


Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) va primi on-line cererile de finanțare pentru proiectele de dezvoltare rurală
Intervenția președintelui Filialei județene Timiș la întâlnirea trilaterală din 11 februarie a.c. (fragment)
Informare
Avertisment al APDRP