Sigla
FILIALA JUDEŢEANĂ TIMIŞ A ASOCIAŢIEI COMUNELOR DIN ROMÂNIA

Legislație în vigoare - ADMINISTRAȚIE

Actul normativ
Monitorul oficial
Data de la care se aplică
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001
123 din 20.02.2007
20.02.2007
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
 
912 din 07.10.2004
06.12.2004
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale din 30.01.2002
 90 din 02.02.2002
02.02.2002
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei
279 din 21.04.2003
21.04.2003
Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative
 621 din 02.09.2010
05.09.2010
Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
749 din 03.12.2013
03.12.2013
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
663 din 23.10.2001
22.12.2001
Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public din 07.02.2002
167 din 08.03.2002
08.03.2002
Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice
300 din 05.05.2007
04.07.2007
Hotărârea nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public
644 din 23.08.2016
23.08.2016
Ordonanţa nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale
633 din 27.08.2002
27.08.2002
Hotărârea nr. 25/2003 privind stabilirea metodologiei de elaborare, reproducere şi folosire a stemelor judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor
 64 din 02.02.2003
02.02.2003
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
 
365 din 29.05.2007
29.05.2007
Strategia privind dezvoltarea funcţiei publice 2016-2020, din 27.07.2016
700bis din 08.09.2016
08.09.2016
Ordinul nr. 13601/2008 pentru aprobarea termenelor şi a formatului standard de transmitere a datelor i informaţiilor privind planul anual de perfecţionare profesională şi fondurile alocate în scopul instruirii funcţionarilor publici
14 din 08.01.2009
08.01.2009
Legea nr. 75/1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice
237 din 26.08.1994
26.08.1994
Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului
 
236 din 24.09.1992
24.09.1992
Hotărârea nr. 687/1993 privind folosirea şi expunerea stemei României
295 din 17.12.1993
17.12.1993
Legea nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale
 915 din 14.11.2016
14.12.2016
 
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
260 din 21.04.2010
21.04.2010
Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor
201 din 21.03.2014
21.03.2014
Ordinul nr. 2338/1454/2013 privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale
560 din 03.09.2013
03.09.2013
Ordinul nr. 943/2013 pentru aprobarea modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de formare specializată, a programelor de perfecţionare şi a programului de formare specializată în administraţia publică pentru obţinerea statutului de manager public organizate/organizat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, a modelului certificatului de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, precum şi a modelelor certificatelor de atestare a absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi de centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, în asociere cu alţi furnizori de formare înfiinţaţi potrivit legii
185 din 03.04.2013
03.04.2013
Ordinul nr. 259/2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creanţelor fiscale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în vederea anulării unor obligaţii fiscale accesorii administrate de către compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale
838 din 25.11.2011
25.11.2011
Ordinul nr. 232/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale
729 din 02.11.2010
02.11.2010
Ordinul nr. 630/2008 privind asigurarea secretariatului Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autorităţile administraţiei publice locale
700 din 15.10.2008
15.10.2008
Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local
668 din 06.10.2009
06.10.2009
Hotărârea nr. 969/2007 privind organizarea, desfăşurarea şi conducerea pregătirii pentru apărare a persoanelor cu atribuţii de conducere în domeniul administraţiei publice, la nivel central şi local
598 din 30.08.2007
30.08.2007
Decizia nr. 4/2003 cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 68 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001- SECŢIILE UNITE -
690 din 02.10.2003
02.10.2003
Hotărârea nr. 694/1996 privind condiţiile de acordare a uniformei de serviciu, a echipamentului de protecţie, descrierea, durata de folosinţă şi însemnele distinctive pentru personalul din paza proprie a ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, a altor instituţii publice, a regiilor autonome, a societăţilor comerciale şi a altor organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu
201 din 29.08.1996
29.08.1996
Norma de aplicare a dispoziţiilor privitoare la dreptul cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba maternă în administraţia publică locală, cuprinse în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 din 27.11.2001
781 din 07.12.2001
07.12.2001
Norma metodologică privind încheierea contractelor de administrare a companiilor/societăţilor naţionale, a societăţilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi a regiilor autonome din 10.05.1999
213 din 14.05.1999
14.05.1999